You may also like...

1 Response

  1. turkmund says:

    ka daryt kai batareikos baigias?

Leave a Reply